Projecten

Projecten met Europese Aanbesteding:

Gemeente Wijchen

Sportcampus in aanbouw

Complete ontwikkeling van een nieuwbouw Sportcampus met:

Bouwtijd van januari tot en met oktober 2010. Bouw met het nationaal toegankelijkheidssymbool voor minder validen. Slechthorenden installatie in het gebouw voor bezoekers / toeschouwers. Geschikt voor minder valide sporters.


Uitgevoerde werkzaamheden en toegepaste disciplines:

Toegepaste werktuigkundige disciplines:

Electrotechnische installaties:

Algemene opmerking:

Alle bestuurde installaties worden aangestuurd met DDC techniek (Direct Digital Controlers). Alle installaties worden voor zover mogelijk op IP-adres benaderd. Dit wil zeggen dat de installaties t.b.v. het klimaat en de verlichting via internet vanaf elk willekeurig punt kan worden bediend, gecontroleerd en ingesteld. Dit maakt het onderhouden, bedienen en beheren van het gebouw zeer flexibel, eenvoudig en inzichtelijk. De keuze voor deze systemen die op dat moment gemaakt kon worden was door de eis via het netwerk(TCP/IP) benaderbaar te zijn beperkt maar niet ontoereikend. De gemeente Wijchen heeft er voor dit project voor gekozen om gezien de grote hoeveelheid installaties en eisen op deze wijze het project te realiseren. Gesteld kan worden dat het een zeer ambitieus project is met een hoog innovatief gehalte.

Referenties

Kemkens

Filiaal Helmond Begeleiding van de renovatie van 4 flats, 117 wooneenheden Mechanische ventilatie vervangen / reviseren voor Wonen Weert.
Filiaal Helmond Begeleiding van de renovatie van 1 flat, 30 wooneenheden Mechanische ventilatie vervangen / reviseren voor Wonen Weert.
Filiaal Oss Begeleiding van de vervanging van 2 stuks collectieve ketelhuizen inclusief ontwerp en uitvoering tot en met de oplevering voor SVT te Tiel (woningstichting).
Filiaal Oss Tijdelijk het overnemen van de prestatiecontracten van 8 zwembaden in de regio Oss als projectleider. Betreft veelal alle installaties van de zwembaden in de regio, voor de duur van 6 maanden.

Gemeente Wijchen

Renovatie Wijkcentum "het Achterom" te Wijchen Bestek vervaardigen, schouwing, nota van inlichtingen, aanbesteding, gunningsadvies, ontwerp, directiebegroting, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject van het uit te voeren traject in opdracht van de Gemeente Wijchen. Disciplines: asbestsanering ketelhuis, vervanging CV, warmwater, luchtbehandelings- en afzuig installaties. Inclusief digitale meet & regelinstallaties gebaseerd op internet communicatie. EBI, SCIOS, en Scope 7 certificatie op het nieuwe ketelhuis verzorgen.
Nieuwbouw School en Wijkcentrum aan de Huurlingsedam te Wijchen: Toezichthouder in opdracht van de Gemeente Wijchen en controleur van de ontwerpen. Alle ontwerpen en berekeningen van de elektrotechnische en werktuigkundige installateur controleren, toezicht houden op het werk in de uitvoering. Afname van de electrotechnische en werktuigkundige installaties na oplevering en alle benodigde testen uitvoeren, bijsturen en zorgen dat de installaties optimaal zijn ingeregeld na oplevering. Meerjaren onderhoudsplanning mee opgezet en TCO (Total Cost of Ownership) in verband met de toekomstige exploitatie.
Uitbreiding: Frisse Scholen beleid uitwerken Basisschool " de Wingerd " te Bergharen Ketelvervanging en asbestinventarisatie. Bestek vervaardigen, schouwing, nota van inlichtingen, aanbesteding, gunningsadvies, ontwerp, directiebegroting, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject van het uit te voeren traject in opdracht van de Gemeente Wijchen. Disciplines: asbestonderzoek ketelhuis, vervanging CV ketel, luchtbehandelings- en afzuig installaties. Inclusief digitale meet & regelinstallaties gebaseerd op Modbus communicatie en communicatie van buitenaf. Vervanging verlichting naar hoogfrequent verlichting in de leslokalen.
Zwembad "de Meerval" te Wijchen: Ontwerp, directiebegroting en advies vervanging complete Meet & Regelinstallatie totale zwembad. Inclusief energiebesparende adviezen in de hydraulische installatie. Isolatie advies bestaande CV installatie. Onderzoek, advies, ontwerp en directie begroting voor het vervangen van de ketel installatie in combinatie met het aanbrengen van een WKK met terugverdientijd op basis van de energiekosten. Exploitatie kosten van WKK in combinatie met het onderhoud onderzocht en hiervoor advies uitgebracht. Aansturing van het meerjaren onderhoud periodiek op locatie.
Multifunctioneel centrum "Kulturhus" de Zandloper te Bergharen Begeleiding uitvoerings- en opleveringstraject. Dit betrof alle Electrotechnische en Werktuigkundige installaties. Toetsing uitvoering aan bestekken zodat alles volgens wens wordt opgeleverd.
"Kulturhus" de Zandloper te Bergharen Ontwerp en calculatie renovatie / ombouw tot multifunctionele ruimte van de bestaande gymzaal
Wijkcentrum Oost te Wijchen Ontwerp, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject. Gasgestookte verwarmers naar CV verwarming in combinatie met ventilatie. Inclusief digitale meet & regelinstallaties. Verder de uitbreiding van het Wijkcentrum mee opzetten en begeleiden.
Kasteel te Wijchen ontwerp, aanvraag- en uitvoeringstraject ketelvervanging en vervanging meet & regelinstallatie a.d. Kasteellaan te Wijchen.
Multifunctioneel centrum "de Woezik" Controle ontwerpen installateurs en begeleiding uitvoeringstraject van alle E en W installaties. Bijwonen bouwvergaderingen en meer / minderwerken beoordelen en goedkeuren.

Prinssen Uden

Verzorgen vervangingsbudget t.b.v. ventilatie complete fabriek (Tennant veegmachines te Uden) volgens ARBO eisen voor 2009 t/m. 2014. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
Verzorgen vervangingsbudget en SCIOS keur t.b.v. centrale ketelhuis met hogedruk gasnet voor complete fabriek (Tennant veegmachines te Uden). Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
Ontwerp, calculatie en opdrachtverwerving voor Prinssen opticiens te Uden.
Ontwerp en calculatie voor ventilatie-installatie, airco en eisen volgens horeca bestemming voor café van Haandel te Erp. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
Ontwerp, calculatie, opdrachtverwerving en begeleiding uitvoering voor de vervanging van 2 luchtbehandelingskasten en mechanische afzuiging t.b.v. 2 gymzalen bij het Strabrecht college te Geldrop (gem. Eindhoven. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
Ontwerp, calculatie, opdrachtverwerving en begeleiding uitvoering voor de vervanging van de totale luchtbehandelingsinstallatie door 1 luchtbehandelingskast met warmtewiel bij zusterhuis Franciscanessen te Veghel. Inclusief aanbrengen koudwater koelinstallatie en digitale regelapparatuur in het gehele gebouw.
Ontwerp, calculatie en opdrachtverwerving VRF koelinstallatie bij kantoren begane grond en 1e verdieping voor grondwerkbedrijf A. Hak te Veghel.

Woningcorporaties

Wonen Weert 117 Woningen Laurenburg: Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken compleet bestek werktuigkundig, elektrotechnisch en bouwkundig, en directie begroting t.b.v. vervanging bestaande Vaillant geisers in badkamers. Voorbereidend CV/Warmwater installaties aanbrengen. Inclusief begeleiding van de aanbesteding en de gunning. Inclusief begeleiding uitvoering project gezamenlijk met de installateur tot en met de oplevering. Beoordeling meer / minderwerk en bijwonen bouwvergaderingen.
Wonen Weert 48 Woningen Graswinkellaan: Vooronderzoek en camera inspectie ventilatie en rookgaskanalen t.b.v. eventuele renovatie 48 woningen in de wijk Graswinkel te Weert. T.b.v. de budgettering voor de komende jaren, advies en rapport uitbrengen voor de opdrachtgever.
Wonen Weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. Hydrofoor installaties diverse flats. Betreft 154 wooneenheden.
Wonen Weert Uitvoeren vooronderzoek aanbrengen Mechanische Ventilatie installaties diverse flat's en haalbaarheid en voorstellen doen. Betreft 4 flats.
Wonen Weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. vervanging Mechanische Ventilatie installaties en optimalisering van de Mechanische Ventilatie installaties. Inclusief begeleiding van de aanbesteding. Betreft 117 wooneenheden.
Aanbrengen beveiliging op de schachten in verband met koolmonoxide gevaar.
Aanbrengen inductie afzuigkappen in de woningen.
Wonen Weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. vervanging Mechanische Ventilatie installaties en optimalisering van de Mechanische Ventilatie installaties. Inclusief begeleiding van de aanbesteding. Betreft 30 wooneenheden.
Aanbrengen beveiliging op de schachten in verband met koolmonoxide gevaar.
Wonen Weert Begeleiden van de SCIOS keur in 6 collectieve ketelhuizen tot en met de oplevering. Betreft alle discipline's.
Wonen Weert Begeleiden gasdrukproblemen en bemiddelen van de collectieve ketelhuizen ten overstaande van de energie leverancier.
Wonen Weert Vooronderzoek en camera inspectie ventilatie en rookgaskanalen t.b.v. renovatie 98 woningen in de wijk Graswinkel te Weert. T.b.v. de budgettering voor de komende jaren, advies uitbrengen voor de opdrachtgever.

Particulieren

Otten Autoschade Advies en ontwerp complete nieuwbouw woning met W-installaties te Deurne, inclusief Airco.
Vervaardigen uitvoeringstekeningen voor W-installateur.
Schoenmakers Auto's Advies oplossen problemen W-installaties t.b.v. het kantoor en de showroom en begeleiden van de uitvoering.

Scholen

"de Korf" te Megen Compleet ontwerp, calculatie en projectbegeleiding van ketelvervanging in 2 ketelhuizen, 1 ketelhuis t.b.v. de school en 1 ketelhuis t.b.v. het zwembad.
Inclusief SCIOS keur.

Kantoren

Advocatenkantoor t.b.v. 10 advocaten en ca. 40 huureenheden aan de Akerstraat te Heerlen Calculeren van op orde brengen van alle W-installaties, Koeltechnische en Airco-installaties, E-installaties i.v.m. aankoop van het pand.
Calculeren van Ketelvervanging en raming maken van te verwachten onderhoudskosten.

Woningstichting Huis & Erf te Schijndel

Betreft monumentale panden eigendom van Woningstichting Huis & Erf te Schijndel in overleg met de Gemeente Schijndel.

Huize Lidwina te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor ombouw monumentaal zusterhuis naar 24 wooneenheden voor de sociale huursector.
Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning. Alle W-installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.
Huize Lidwina te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor ombouw monumentale kapel met kloostergangen en kloostertuinen naar multifunctioneel gebouw voor dagbesteding.
Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning.
Alle W-installaties, airco installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.
Lidwinahof te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor nieuwbouw 51 nieuwbouw woningen voor de sociale huursector. 2 woon / zorgfuncties met 18 bewoners in 2 wooneenheden t.b.v. 2 zorginstellingen. Bewoners zijn niet zelf redzame mensen.
Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning.
Alle W-installaties, airco installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.
Huize Lidwina te Schijndel Vanaf initiatieffase tot en met oplevering het herbestemmen van de kapel van Huize Lidwina te Schijndel tot multifunctioneel centrum. Betreft alle W-installaties in de monumentale kapel met monumentenklasse 4.

Rijksgebouwendienst

Penitentiaire Inrichtingen in Noord-Brabant:

PI te Zeeland (TBS Kliniek) Complete projectbegeleiding van het aanbrengen van afzuiging op de cellen van 8 paviljoens i.v.m. klachten.

Extra beveiligde inrichting te Vught: PI te Vught en Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker in opdracht van de Pompe Stichting:

PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van het ketelhuis, de warmwater bereiding, diverse afzuig installaties en de Meet & Regelinstallatie van gebouw 70, sportgebouw.
PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van de afzuig luchtbehandelingskasten van gebouw 60 en 67 van de Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker.
PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van luchtbehandelingsinstallatie en het ketelhuis van gebouw 68 van de Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker.
PI te Overloon Complete projectbegeleiding van het ombouwen van een gebouw tot sportgebouw met W-installaties, Mechanische Ventilatie installaties en Sanitaire Installaties.

Overige Gebouwen

Watersportvereniging "de Stuw" te Grave Nieuwbouw Jachthaven voor watersportvereniging "de Stuw" te Grave, vernieuwbouw Clubhuis: Vervaardigen compleet ontwerp, bestek en tekeningen t.b.v. de nieuwbouw van een nieuw Jachthaven gebouw. Adviseren en begeleiden van aanbestedingstraject tot en met opdracht verstrekking. Verder controle op de uitvoering van het werk met de installateurs. Betreft alle technische installaties werktuigkundig en elektrotechnisch.